Predare -> Învăţare -> Zâmbet

Predare -> Învăţare -> Zâmbet

duminică, 10 aprilie 2016

Iapa lui Vodă - clasa a VII-a

PROIECT DIDACTIC
CLASA: a VII-a B
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, Timişoara
DISCIPLLINA: Limba şi literatura română
PROPUNĂTOR: Mătăsărean Roxana & Cosa Ancuta

SUBECTUL: Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu -povestire în ramă
TIPUL LECŢIEI: Însuşire de noi cunoştinţe
DURATA LECŢIEI: 45 de minute

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE:

1.1  dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date

1.2  sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei

1.3 identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor

.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La finalul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1- să explice în cuvinte proprii diferenţa dintre narator şi autor
O2- să alcătuiască ideile principale pentru fiecare secvenţă a planului A din povestirea Iapa lui Vodă de Mihail Sadovenu
O3- să exemplifice prin citate din text care sunt locul si timpul acţiunii povestirii
O4- să găsească în text elemente specifice descrierii hanului
O5- să precizeze modurile de expunere predominante în text

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)      Metode şi procedee didactice: Explicaţia, exerciţiul, expunerea, conversaţia
b)     Mijloace de învăţământ: Manual, cretă, marker, planşă, fişă de lucru
c)      Forme de organizare: frontal, individual-dirijat, dirijat
d)     Modalităţi de evaluare: orală, formativă

                


The plural in english - exercises ( 4th grade)

(One) chip             

                               (two) chips (one) peach  
                               (two) peaches(One)Cherry (two) Cherries


              The following video will explain the use of "-s" and "-es" at the end of the words
Noţiuni de sintaxă - clasa a VIII-a

PROIECT DIDACTICCLASA: a VIII-a A
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional de artă Ion Vidu, Timişoara
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
PROPUNĂTOR:Coşa Cristina- Ancuţa & Mătăsărean Roxana
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genul epic

SUBECTUL: Noțiuni de sintaxă

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de consolidare
DURATA LECŢIEI: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE:
1.4 sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii;
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie.

VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
2. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
3. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social;
4. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
5. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
6. Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- Să definească noțiunile de text, frază și propoziție;
O2- Să clasifice tipurile de propoziții;
O3- Să despartă fraza în propoziții;
O4- Să distingă tipurile de relații sintactice;
O5- Să recunoască mijloacele de realizare a relațiilor sintactice.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)      Metode şi procedee didactice: explicaţia, exerciţiul, conversaţia de examinare, problematizarea;
b)     Mijloace de învăţământ: manual, fişă de lucru, markere, tablă, planșă;
c)      Forme de organizare: frontal;
d)     Tipuri de învăţare:inteligibilă, operatorie;
e)      Modalităţi de evaluare: orală, observarea sistematică, aprecieri verbale.


BIBLIOGRAFIA:
Crișan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română, Manual pentru clasa a VIII-a, Humanitas Educational, București, 2014.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
1. Moment organizatoric
2. Reactualizarea cunoştinţelor
3. Captarea antenţiei
4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale
5. Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării
6. Încheierea activităţii.

                 
Predicatul verbal si nominal - clasa a VIII-a

PROIECT DIDACTIC
CLASA: a VIII-a 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Naţional de artă Ion Vidu, Timişoara
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
PROPUNĂTOR:Coşa Cristina- Ancuţa & Mătăsărean Roxana
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genul epic

SUBECTUL: Predicatul verbal și predicatul nominal

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de consolidare
DURATA LECŢIEI: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE:
1.4 sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie.

VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
2. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
3. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social;
4. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
5. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
6. Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- Să definească predicatul;
O2- Să precizeze tipurile de predicat;
O3- Să menționeze prin ce se exprimă predicatul verbal și numele predicativ;
O4- Să recunoască predicatele verbale și predicatele nominale dintr-un text;
O5- Să construiască enunțuri cu predicatul verbal și cu predicatul nominal.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)      Metode şi procedee didactice: explicaţia, exerciţiul, conversaţia de examinare, problematizarea
b)     Mijloace de învăţământ: manual, markere, tablă,
c)      Forme de organizare: frontal
d)     Tipuri de învăţare:inteligibilă, operatorie
e)      Modalităţi de evaluare: orală, observarea sistematică, aprecieri verbale


BIBLIOGRAFIA:
Crișan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română, Manual pentru clasa a VIII-a, Humanitas Educational, București, 2014.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
1. Moment organizatoric
2. Reactualizarea cunoştinţelor
3. Captarea antenţiei
4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale
5. Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării
6. Încheierea activităţii.

                 


joi, 7 aprilie 2016

Lesson plan - The Animals (1st grade)

Teacher: Cosa Ancuta and Mătăsărean Roxana
Class: I 
Year of study: 1st year of study
Number of classes/ week: 1

Lesson: My Animals

Objectives: by the end of the lesson the students will have:
·          Identified the animals on the pictures
·          Matched animals sounds to animal name

·         used specific colors in order to express how they feel about the animals given

                                                     
                                                             Lead in:
Ts show some pictures with different animals.
Introducing Animals Vocabulary


The teachers will ask the students the question 
What is this?” and they will answer “This is a...” giving the name of the animal (dog, cow, duck, owl, cat, bird, pig, mouse, sheep, rabbit, snake, chicken, frog, bee, donkey, elephant, bear, lion). 
The teachers will also use the structure: “ Do you like it?” and the answers will be “ I like it; I don’t like it; I love it or I hate it”, according to how they feel about the animal. The teachers will supply extra information as introducing the new word, using facial expression to make the students remember the word (The pig is dirty-face of disgust; The bird flies-showing with the arms the action).

                                                      Controlled practice

Matching the animals with their specific sound

Pre-listening
The teahcers  say the name of an animal and ask the students to reproduce the sound of it. The teacher will insist on the animal sounds that are different in Romanian than in English.

While-listening
Students are asked to listen to the song twice in order to remember the sounds of the animals and are encouraged to sing along.

After-listening

The teachers ask two students to come in front of the class. One will pick up a card with an animal on it and will reproduce the sound of the animal he/she has on the card and the other student will have to guess the answer. The animals on the cards are the same animals that appeared in the song

Lesson Plan - Food (4th grade)Teacher: Coşa Ancuţa & Mătăsărean Roxana
Class: IV B
Year of study: 4th year of study
Number of classes/ week: 2

Lesson: Food

Objectives: by the end of the lesson the students will have:
·         Identified food words internationally
·         Carried out conversations shopping for food

·         Used irregular plurals accurately


                                                            Warm up activity:

 The teachers ask the students to read the poem on page 46 in the textbook, about the food all over the word, and then she will ask ten students to come in front of the class and each one to pick up a note with the name of an international food on it. The students read out loud the name of the food and try to guess the specific country for each type of food. Lead in:


The teachers write on the Whiteboard the word- Food- and show a picture with a crossword puzzle on it. The students will answer teacher's questions in order to find the word on the diagonal, which is “Supermarket”, so they will be led into the new lesson. 


                                                     Introducing the new vocabulary:
                                                           -at the supermarket-

The teachers will demonstrate an example of a dialogue, in which one will be the customer and the other will be the shop assistant. The teachers will have a badge so the students will know which one is the shop assistant and which one is the customer. The teachers bring real products with the price tags on them, so that the dialogue seems more realistic. The structure of the dialogue is the following:Shop assistant: Hello, can I help you?
Customer: I would like some milk, please.
Shop assistant: How much milk would you like?
Customer: A carton, please.
Shop assistant: Here you are.
Customer: How much is it?
Shop assistant: Two pounds, please.
Customer: Here you are.
Shop assistant: Thank you! Good bye!
Customer: Good bye!

The students will receive a handout with the structure of the dialogue. Two of them will read the dialogue on the handout and than the teachers will ask some pairs of students to come in front of the class and make a dialogue following the same structure, but using other products. The dialogue between the students will be repeated several times.
Proiect de lectie - Propozitia subiectiva ( clasa a VIII-a)

DISCIPLLINA: Limba şi literatura română
PROPUNĂTOR: Mătăsărean Roxana & Cosa Ancuta
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Unitatea 2, Elemente de limba română
SUBIECTUL: Propoziţia subiectivă
TIPUL LECŢIEI: Însuşire de noi cunoştinţe
DURATA LECŢIEI: 45 de minute

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE:

1.1  să înţeleagă semnificaţia generală a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate

1.4 să sesizeze particularităţile lexicogramaticale ale unui mesaj ascultat

3.2 să sesizeze valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiateOBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :

O1- să deosebească elementul regent de cel introductiv
O2- să delimiteze fraza în propoziţii
O3- să identifice propoziţia subiectivă din fiecare frază dată
O4- să folosească în propoziţiile date contragerea pentru a forma fraze
O5- să formuleze enunţuri în care cuvintele date să aibă diferite funcţii sintactice


STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)      Metode şi procedee didactice: Explicaţia, exerciţiul, expunerea, conversaţia catehetică, problematizarea, dictarea

b)     Mijloace de învăţământ: Manual, cretă, marker, fişă de lucru


c)      Forme de organizare: frontal, individual-dirijat, dirijat


d)     Modalităţi de evaluare: Formativă, orală, aprecieri verbale